PROG SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. PROG SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'NE HOŞGELDİNİZ! BU SÖZLEŞME, PROG ABONESİ OLARAK SİZ PROG KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR. PROG’DEN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA PROG’Yİ KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ

1. TARAFLAR VE KONU

İşbu PROG Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Türk Telekom Anonim Şirketi (bundan böyle “Türk Telekom” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; Bilişim, Profesyonel gelişim, Finans, Kişisel gelişim ve Hobi ve Yabancı dil eğitimleri kategorilerinde online eğitim içerikleri sunan PROG Profesyonel ve Kişisel Gelişim Platformu Portali (bundan böyle "ProG" olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI'nın İnternet üzerinden PROG web sitesine (www.prog.com.tr) erişimi ile PROG 'ye kayıt olması ve PROG’yi kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (Türk Telekom tarafından, tamamen Türk Telekom'un kararıyla, zaman zaman yapılacak ve PROG web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.) SÖZLEŞME'de Türk Telekom ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır. KULLANICI, www.prog.com.tr web sitesinde yer alan “sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum” maddesini işaretleyip “devam” düğmesine tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya PROG'yi kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME'yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, PROG'ye kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır. Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.

2. LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET

PROG’nin ve bölümlerinin ve PROG ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi Türk Telekom bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Türk Telekom’un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir KULLANICI, Türk Telekom ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya Türk Telekom’un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere PROG ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz. KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece PROG’nin münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, PROG’nin bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde PROG’ye erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. Türk Telekom işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, PROG ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit (inhisari olmayan) bir kullanma lisansı vermektedir. KULLANICI, ProG’deki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, PROG 'nin tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. PROG ‘nin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz. KULLANICI, PROG kapsamındaki veya PROG ile ilgili Türk Telekom’un veya Türk Telekom’un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder. KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca,ProG’nin kullanımı sırasında PROG’nin kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, Türk Telekom’un içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya Türk Telekom’a ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur. Türk Telekom’un, Türk Telekom hizmetleri, Türk Telekom bilgileri, Türk Telekom telif haklarına tabi çalışmaları, Türk Telekom ticari markaları, Türk Telekom ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Türk Telekom’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

3. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Ticari Olmayan Kullanım

PROG’de sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. PROG ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. KULLANICI, PROG’nin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez. KULLANICI, PROG 'yi herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. PROG'yi, birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanamaz. KULLANICI, dahil olduğu PROG paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.prog.com.tr veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. Bu nedenle, paketlere ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. Türk Telekom KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, Türk Telekom’un veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, PROG’yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Türk Telekom hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, Türk Telekom’un yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. PROG’nin kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

3.2. Uygun Kullanım

KULLANICI, PROG’yi yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, PROG’yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. Türk Telekom KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda Türk Telekom’un diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

4. TÜRK TELEKOM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Türk Telekom Türk Telekom’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle Türk Telekom tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Türk Telekom’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Türk Telekom KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. KULLANICI ve Türk Telekom hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Türk Telekom önceden haber vermeksizin PROG ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir. Türk Telekom önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz PROG 'yi kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir.

5. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI

KULLANICI, PROG'yi tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Türk Telekom'un bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, Türk Telekom'un üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve Türk Telekom'un talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

6. GEREKLİ DONANIMLAR

PROG'ye erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı PROG'yi, PROG WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANACAĞINI VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN EDECEĞİNİ, Türk Telekom'un yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan Türk Telekom’un sorumlu olmayacağını, Türk Telekom'un sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

7. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

BİR EĞİTİM DESTEK ÜRÜNÜ OLAN Sözleşme konusu PROG kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; Türk Telekom “olduğu gibi satış” esasları dahilinde PROG için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. Türk Telekom aynı zamanda ProG içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. PROG’nin KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden Türk Telekom sorumlu değildir. Türk Telekom PROG’de yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. KULLANICI, PROG ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Türk Telekom PRO’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup Türk Telekom'un bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Türk Telekom PROG’nin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. PROG’nin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, Türk Telekom PROG’nin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Türk Telekom (a) PROG ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) PROG’nin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Türk Telekom PROG ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir. PROG 'nin versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Türk Telekom sorumlu değildir. PROG hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Türk Telekom sorumlu değildir. Hukuki yollardan elde edilmeyen veya Türk Telekom tarafından PROG'nin kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Türk Telekom sorumlu değildir. Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Türk Telekom sorumlu değildir. PROG, KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. PROG'nin kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Türk Telekom sorumlu değildir. Her durumda, PROG nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, Türk Telekom'un bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu PROG için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

8. SÖZLEŞME DEĞIŞIKLIKLERI

Türk Telekom tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, PROG web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler Türk Telekom’un web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Türk Telekom işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Türk Telekom için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Türk Telekom’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Türk Telekom’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, PROG’yi kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. KULLANICI, PROG’yi kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Türk Telekom'un ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu PROG’yi kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın PROG’yi kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın Türk Telekom ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz PROG'yi kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; KULLANICI bir yıllık PROG paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda Türk Telekom tarafından, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir. KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, Türk Telekom’un sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın PROG’ye erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, Türk Telekom isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda Türk Telekom yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir. Türk Telekom açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın PROG kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, Türk Telekom’un talep etmesi halinde, PROG’den elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

12. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

PROG'ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan Türk Telekom TekŞifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla PROG’ye KULLANICI adına erişimden Türk Telekom sorumlu değildir. KULLANICI'ların, PROG’ye erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Türk Telekom’un , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI Türk Telekom’dan zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. Türk Telekom'un kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin Türk Telekom Gizlilik Politikası http://www.turktelekom.com.tr/gizlilikguvenlik adresindedir. KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla Türk Telekom hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

Ayrıca KULLANICI, aboneye özel teklifler sunulabilmesi için aboneliği devam ettiği sürece ve aboneliği sonrasında abonelik ve kullanım içeren kişisel ve trafik verileri ile konum verilerinin işleneceğini, işbu sözleşme ile kabul etmiştir.

13. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

PROG ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, 444 1 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetleri'ne başvurabilirsiniz. Türk Telekom'un iletişim bilgilerine www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

14. DİĞER HÜKÜMLER

KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez. KULLANICI, Türk Telekom'un sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, Türk Telekom'un bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder. Türk Telekom bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır. Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, Türk Telekom bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir. KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, Türk Telekom tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.